2022-01-28 04:45 пят­ни­ца, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 152 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 897 // с по­не­дель­ни­ка 3.710 // с на­ча­ла ме­ся­ца 22.553 // с на­ча­ла го­да 22.553 // в сре­д­нем за день 829 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.